Campanya de Nadal: 1.000€ i molt més... Bases del Sorteig

Home » de Compres » Campanya de Nadal: 1.000€ i molt més… Bases del Sorteig

Desde la Fecose (Federació de Comerciants de la Sénia), hem organitzat una nova campanya per dinamitzar els Nadals.

Aquí podreu consultar totes les activitats que hem preparat i les bases del sorteig en vals de compra.

Esperem que passeu unes molt Bones Festes i un Feliç Any Nou 2017.

comerc-la-senia-campanya-de-nadal-by-pymeralia-com

 

BASES DEL SORTEIG

10 premis de 50i 1 premi de 500

www.compresalasenia.es www.visitalasenia.com

1.- ORGANITZADOR I OBJECTE

La Federació de Comerciants de la Sénia (en endavant FECOSE) amb CIF: G43360924 i domicili al C/Tortosa, 1,  ha decidit dur a terme una promoció associada al sorteig d’11 premis pel valor total de 1.000 € amb l’objectiu de dinamitzar les compres nadalenques a La Sénia.

2.- PARTICIPACIÓ

Hi podrà participar qualsevol persona major de 18 anys que realitzi una compra a qualsevol establiment associat a la FECOSE.

3.- ÀMBIT TEMPORAL I TERRITORIAL DE LA CAMPANYA

La campanya té vigència de l’1 de desembre al 5 de gener (en endavant període promocional)  d’acord amb el que s’ indica en aquestes bases.

Les compres es podran realitzar a qualsevol dels establiments socis de la FECOSE.

4.- PREMIS

Es sortejaran 11 premis consistents en : 10 premis de 50€ i un premi de 500€.

5.- SORTEIG

El sorteig es celebrarà el dissabte dia 07 de gener de 2017 a las 18h, en acte públic a  la plaça de Major de La Sénia, davant dels participants , d’acord amb el següent:

S’ admetran les paperetes recollides pels socis durant el període de promoció i presentades per ells mateixos a FECOSE fins al dia 7.

El sorteig el realitzarà a mà la Presidència de la FECOSE o qui designi aquesta.

S’extrauran en primer lloc els 10 premis de 50 € i a continuació el premi de 500 €.

6.- COMUNICACIÓ ALS GUANYADORS

L’ assignació del premi es realitzarà quan es comprovi que l’agraciat compleix totes les condicions de la promoció. En cas que no reuneixi les característiques establertes en aquestes bases o no es presenti en el plaç de 2 minuts a partir del moment del seu nomenament perdrà el premi i es tornarà a repetir el sorteig.

Si cap dels agraciats NO compleix amb els requisits establerts, el premi se declararà desert.

FECOSE comunicarà als agraciats el seu premi mitjançant megafonia. L’afortunat haurà de presentar el DNI per a poder-se identificar.

El guanyador haurà d’acceptar o renunciar al premi en el moment de produir-se el contacte.

En el supòsit de renúncia o no acceptació del premi durant el temps establert, FECOSE tornarà a sortejar-lo.

Davant l’ impossibilitat de personar-se l’afortunat, aquest podrà designar prèviament, i a la mateixa papereta del sorteig habilitada a l’efecte, el nom i DNI de la persona a qui autoritza a recollir i bescanviar el premi en el temps marcat per la promoció. FECOSE quedarà exempta de qualsevol responsabilitat.

En cas de renúncia al premi, no existeix cap compensació del mateix.

Un cop confirmada l’acceptació del premi,  l’entrega  l’efectuarà FECOSE.

Una cop designats els 11 afortunats, tindran un màxim de 60 o 90 minuts, segons el premi obtingut,  per realitzar les compres.

7. BESCANVIAR EL PREMIS.

PREMIS de 50€. Els afortunats dels premis de 50€, a partir del moment que senyali la FECOSE tindran 60 minuts per realitzar les  compres. Ells pagaran les seves compres i es presentaran novament al lloc del sorteig on un cop la FECOSE verifiqui l’ import, hora i nom de l ‘ establiment (ha de ser soci de FECOSE) se li entregaran en mà els 50 € del premi,

Si l’ import de la compra no supera els 50€, només se li entregarà l’ import de la compra, i si supera els 50€, només se li abonarà els 50€.

PREMI DE 500€. L’afortunat disposarà de 90 minuts a partir  del moment que senyali l’organització. Haurà de realitzar compres a un mínim de 4 establiments associats a FECOSE sense  tenir en compte l’ import. El guanyador anirà acompanyat per un representant de FECOSE. El client no pagarà les seves compres, però sí que recollirà el tiquet de compra als establiments. Al finalitzar l’activitat, FECOSE abonarà a cada establiment els imports corresponents

Si  els imports de les compres no superen los 500€, només se li entregarà l’ import corresponent a la copra que hagi realitzat, en cas que superi els 500€, només se li abonaran els 500€ corresponents al premi. En el cas que es superen els 500€, l’afortunat abonarà a l’últim establiment la diferència del saldo que li quedi per bescanviar.

7.- EXCLUSIONS I LIMITACIONS

Els premis en cap cas podran ser objecte de substitució, canvi,  alteració, compensació o cessió.

FECOSE es reserva el dret de cancel·lar la promoció en qualsevol moment de manera unilateral y sense preavís.

FECOSE no es fa responsable dels errors, interrupcions, defectes, tardança d’operacions o transmissions, robatori, destrucció o alteracions dels materials d’inscripcions al sorteig, o pel mal funcionament, mala transmissió o error en rebre qualsevol informació.

8.- DRETS D’ IMATGE

L’ acceptació del premi per part del guanyador suposa donar el consentiment a FECOSE per a utilitzar, amb fins publicitaris, les dades personals, imatge i material publicitari relacionat amb la present campanya. En tot cas, el guanyador està d’acord en participar sense contraprestació en la publicitat relacionada amb esta campanya comercial.

9.- PUBLICITAT

Els participants tindran coneixement de la campanya comercial i de les condicions de participació al sorteig a través del web www.COMPRESALASENIA.ES, on s’hi ubicaran les bases de la campanya comercial.

10.- ACCEPTACIÓ DE LES PRESENTS BASES

La mera participació a la campanya comercial suposa l’acceptació íntegra de les presents bases. FECOSE es reserva el dret de desqualificar les participacions de persones que incompleixin les mateixes i especialment, qualsevol participació en la que es consignen dades no verídiques o quan el un nom de participant no es llegeixi de manera clara .

11.- MODIFICACIONS I/O ANNEXES

FECOSE es reserva el dret a realitzar modificacions o afegir annexes successius sobre la mecànica i premi de la promoció

FECOSE es reserva el dret a modificar a la seva conveniència la data del sorteig, així com la substitució del premi per altre similars característiques i d’igual valor.

12.- CLÀUSULA DE PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

Els participants autoritzen la incorporació de les seves dades de caràcter personal als fitxers de FECOSE així com els que ens facilita a aquesta promoció, que s’ incorporaran a un fitxer responsabilitat de LA FECOSE, per a ser utilitzats en la gestió del sorteig.

Així mateix, la seva participació en la promoció, suposa acceptar les bases del concurs, i la política de privacitat. El participant pot exercitar els seus drets d’accès, rectificació, cancel·lació o oposició, conforme al que disposa a la Llei Orgànica 15/1999, del 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, mitjançant correu postal dirigit al responsable del fitxer a la direcció Fecose,c/ General Prim 2-6 local 3 Baixos de la Sénia (Tarragona).

BASES DEL SORTEO

10 premios de 50€ i 1 premio de 500€ www.compresalasenia.es

1.- ORGANIZADOR Y OBJETO

La Federació de Comerciants de la Sénia (en adelante FECOSE) con CIF: G43360924, con domicilio en C/ General Prim 2-6 local 3 bajos hadecidido llevar a cabo una promoción asociada al sorteo de 11 premios por valor total de 1.000€ con el objetivo de dinamizar las compras navideñas en la Sénia.

2.- PARTICIPACIÓN

Podrán participar cualquier persona mayor de 18 años que realice una compra en cualquier establecimiento asociado a la FECOSE.

3.- ÁMBITO TEMPORAL Y TERRITORIAL DE LA CAMPAÑA

La campaña tiene vigencia del 01 de diciembre al 5 de enero (en adelante periodo promocional), de acuerdo con lo que se indica en estas bases.

Las compras se podran realizar en cualquiera de los establecimientos socio de la FECOSE.

4.- PREMIOS

Se sortearan 11 premios consistentes en : 10 premios de 50€ i un premio de 500€, total 1.100€.

5.- SORTEO

Se celebrará el sorteo el sábado día 07 de enero de 2017 a las 18h, en acto público en la plaza de la Iglesia de la Sénia, ante todos los asistentes y participantes, de acuerdo con lo siguiente:

FECOSE recibirá durante el día 7  de enero,  de todos los socios, las papeletas que han recogido durante estos días.
Se realizará el sorteo a mano, directamente la misma presidencia de la FECOSE o quien se designe por parte de la FECOSE.

Se extraerán primero el premio de 500€ y luego los 10 premios de 50€.

6.- COMUNICACIÓN A LOS GANADORES

La asignación del premio se realizará cuando se compruebe que el agraciado/a cumple con todas las condiciones de la promoción. Así en el caso de que alguno de los agraciados no reúna las características establecidas en estas bases o no se presente en el plazo de 2 minutos, el premio se perdería y se volvería a sortear.

Si ninguno de los agraciados NO cumpliese con los requisitos establecidos, el premio se declarará desierto.

FECOSE comunicará a los agraciados su premio mediante llamada a voz. El afortunado deberá presentar su DNI para poderle identificar.

El ganador tendrá que confirmar la aceptación o la renuncia del premio en el momento de producirse el contacto.

En el supuesto de que no quisiese o no pudiese aceptar el premio en el momento, FECOSE volverá a sortear el premio.

En caso de imposibilidad de presentarse el afortunado, éste podrá designar previamente y en la misma papeleta del sorteo habilitatda al efecto, el nombre y DNI de la persona que autoriza a recoger el premio y canjearlo en el tiempo marcado por la propia campaña. FECOSE quedará eximida de cualquier responsabilidad.

En caso de renuncia al premio, no existirá compensación alguna del mismo.

Una vez confirmada la aceptación del premio la entrega se efectuará por la FECOSE.

Una vez presntado los 11 ofortunados, éstos tendran 60 minutos para realizar sus compras.

7. CANJEAR LOS PREMIOS.

PREMIOS de 50€. Los afortunados de los premios de 50€, desde el momento que señale la FECOSE tendrán 60 minutos para realizar sus compras. Ellos pagaran sus compras y se presentaran nuevamente al lugar del sorteo y presentaran su tiquet o tiquets de compra, La FECOSE verificará el importe, hora y nombre del establecimiento (ha de ser socio de la FECOSE) y se le entregará en mano los 50€ del premio.

Si el importe de la compra no supera los 50€, sólo se le entregará el importe de la compra, y si supera los 50€, sòlo se le abonará los 50€.

PREMIO DE 500€. El afortunado/a dispondrá de 90 minutos desde el momento que señale la organización. Deberá realizar compras en un mínimo de 4 establecimientos asociados a la FECOSE sin importar el importe. Cuando realice la compra el socio de la FECOSE comunicará a la FECOSE que el afortunado ha realizado la compra en ese momento, y su importe. El cliente no pagará sus compras, pero sí recogerá el tiquet de compra en los establecimientos. Al finalizar la actividad la FECOSE abonará a cada establecimiento los importes.

Si  los importes de las compras no superan los 500€, sólo se le entregará el importe de las compras, y si supera los 500€, sòlo se le abonará los 500€. En el caso que se superen los 500€, el afortunado abonará en el último establecimiento la diferencia, del saldo que le quedaba por canjear y el importe de la compra.

7.- EXCLUSIONES Y LIMITACIONES

Los premios en ningún caso podrán ser objeto de sustitución, cambio, alteración, compensación o cesión.

FECOSE se reserva el derecho de cancelar la promoción en cualquier momento de manera unilateral y sin preaviso.

FECOSE no se hace responsable de los errores, interrupciones, defectos, tardanza de operaciones o transmisiones, robo, destrucción o alteraciones de los materiales de inscripciones del sorteo, o por cualquier mal funcionamiento, mala transmisión o error en recibir cualquier información.

8.- DERECHOS DE IMAGEN

La aceptación del premio por el ganador supone dar el consentimiento a FECOSE para utilizar con fines publicitarios sus datos personales e imagen en el material publicitario relacionado con la presente campaña. En todo caso el ganador está de acuerdo enparticipar sin contraprestación en la publicidad relacionada con esta campaña comercial.

9.- PUBLICIDAD

Los participantes tendrán conocimiento de la campaña comercial y de las

condiciones de participación en el sorteo a través de las páginas www.COMPRESALASENIA.ES, y en www.visitalasenia.comdonde se ubicarán las bases de la campaña comercial a su disposición.

10.- ACEPTACIÓN DE LAS PRESENTES BASES

La mera participación en esta campaña comercial supone la aceptación íntegra de las presentes bases. FECOSE se reserva el derecho de descalificar las participaciones de personas que incumplan las mismas y especialmente cualquier participación en la que se consignen datos no veraces o cuando se consigne un nombre, que tipográficamente sea difícil de leer.  de manera clara el nombre del participante.

11.- MODIFICACIONES Y/O ANEXOS

FECOSE se reserva el derecho a realizar modificaciones o añadiranexos sucesivos sobre su mecánica y premios.

12.- CLÁUSULA DE PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL

Le informamos que, con su participación en este sorteo de FECOSE, usted autoriza el tratamiento de sus datos de carácter personal contenidos en nuestros ficheros, así como los que nos facilita en esta promoción, que se incorporan en un fichero responsabilidad de LA FECOSE, para su participación en el citado sorteo, para su gestión.

Asimismo, su participación en esta promoción, supone aceptar las bases del concurso, la política de privacidad. Usted puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición, conforme a lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, mediante correo postal dirigido al responsable del fichero en la dirección fecose,c/ General Prim 2-6 local 3 Bajos de la Sénia (Tarragona)

FECOSE se reserva el derecho a modificar a su conveniencia la fecha del sorteo, así como la sustitución del premio por otro de semejantes o no  características e igual valor.

Deixa un comentari