Campanya de Nadal: 1.000€ i molt més... Bases del Sorteig

Desde la Fecose (Federació de Comerciants de la Sénia), hem organitzat una nova campanya per dinamitzar els Nadals.

Aquí podreu consultar totes les activitats que hem preparat i les bases del sorteig en vals de compra.

Esperem que passeu unes molt Bones Festes i un Feliç Any Nou 2017.

comerc-la-senia-campanya-de-nadal-by-pymeralia-com

 

BASES DEL SORTEIG

10 premis de 50i 1 premi de 500

www.compresalasenia.es www.visitalasenia.com

1.- ORGANITZADOR I OBJECTE

La Federació de Comerciants de la Sénia (en endavant FECOSE) amb CIF: G43360924 i domicili al C/Tortosa, 1,  ha decidit dur a terme una promoció associada al sorteig d’11 premis pel valor total de 1.000 € amb l’objectiu de dinamitzar les compres nadalenques a La Sénia.

2.- PARTICIPACIÓ

Hi podrà participar qualsevol persona major de 18 anys que realitzi una compra a qualsevol establiment associat a la FECOSE.

3.- ÀMBIT TEMPORAL I TERRITORIAL DE LA CAMPANYA

La campanya té vigència de l’1 de desembre al 5 de gener (en endavant període promocional)  d’acord amb el que s’ indica en aquestes bases.

Les compres es podran realitzar a qualsevol dels establiments socis de la FECOSE.

4.- PREMIS

Es sortejaran 11 premis consistents en : 10 premis de 50€ i un premi de 500€.

5.- SORTEIG

El sorteig es celebrarà el dissabte dia 07 de gener de 2017 a las 18h, en acte públic a  la plaça de Major de La Sénia, davant dels participants , d’acord amb el següent:

S’ admetran les paperetes recollides pels socis durant el període de promoció i presentades per ells mateixos a FECOSE fins al dia 7.

El sorteig el realitzarà a mà la Presidència de la FECOSE o qui designi aquesta.

S’extrauran en primer lloc els 10 premis de 50 € i a continuació el premi de 500 €.

6.- COMUNICACIÓ ALS GUANYADORS

L’ assignació del premi es realitzarà quan es comprovi que l’agraciat compleix totes les condicions de la promoció. En cas que no reuneixi les característiques establertes en aquestes bases o no es presenti en el plaç de 2 minuts a partir del moment del seu nomenament perdrà el premi i es tornarà a repetir el sorteig.

Si cap dels agraciats NO compleix amb els requisits establerts, el premi se declararà desert.

FECOSE comunicarà als agraciats el seu premi mitjançant megafonia. L’afortunat haurà de presentar el DNI per a poder-se identificar.

El guanyador haurà d’acceptar o renunciar al premi en el moment de produir-se el contacte.

En el supòsit de renúncia o no acceptació del premi durant el temps establert, FECOSE tornarà a sortejar-lo.

Davant l’ impossibilitat de personar-se l’afortunat, aquest podrà designar prèviament, i a la mateixa papereta del sorteig habilitada a l’efecte, el nom i DNI de la persona a qui autoritza a recollir i bescanviar el premi en el temps marcat per la promoció. FECOSE quedarà exempta de qualsevol responsabilitat.

En cas de renúncia al premi, no existeix cap compensació del mateix.

Un cop confirmada l’acceptació del premi,  l’entrega  l’efectuarà FECOSE.

Una cop designats els 11 afortunats, tindran un màxim de 60 o 90 minuts, segons el premi obtingut,  per realitzar les compres.

7. BESCANVIAR EL PREMIS.

PREMIS de 50€. Els afortunats dels premis de 50€, a partir del moment que senyali la FECOSE tindran 60 minuts per realitzar les  compres. Ells pagaran les seves compres i es presentaran novament al lloc del sorteig on un cop la FECOSE verifiqui l’ import, hora i nom de l ‘ establiment (ha de ser soci de FECOSE) se li entregaran en mà els 50 € del premi,

Si l’ import de la compra no supera els 50€, només se li entregarà l’ import de la compra, i si supera els 50€, només se li abonarà els 50€.

PREMI DE 500€. L’afortunat disposarà de 90 minuts a partir  del moment que senyali l’organització. Haurà de realitzar compres a un mínim de 4 establiments associats a FECOSE sense  tenir en compte l’ import. El guanyador anirà acompanyat per un representant de FECOSE. El client no pagarà les seves compres, però sí que recollirà el tiquet de compra als establiments. Al finalitzar l’activitat, FECOSE abonarà a cada establiment els imports corresponents

Si  els imports de les compres no superen los 500€, només se li entregarà l’ import corresponent a la copra que hagi realitzat, en cas que superi els 500€, només se li abonaran els 500€ corresponents al premi. En el cas que es superen els 500€, l’afortunat abonarà a l’últim establiment la diferència del saldo que li quedi per bescanviar.

7.- EXCLUSIONS I LIMITACIONS

Els premis en cap cas podran ser objecte de substitució, canvi,  alteració, compensació o cessió.

FECOSE es reserva el dret de cancel·lar la promoció en qualsevol moment de manera unilateral y sense preavís.

FECOSE no es fa responsable dels errors, interrupcions, defectes, tardança d’operacions o transmissions, robatori, destrucció o alteracions dels materials d’inscripcions al sorteig, o pel mal funcionament, mala transmissió o error en rebre qualsevol informació.

8.- DRETS D’ IMATGE

L’ acceptació del premi per part del guanyador suposa donar el consentiment a FECOSE per a utilitzar, amb fins publicitaris, les dades personals, imatge i material publicitari relacionat amb la present campanya. En tot cas, el guanyador està d’acord en participar sense contraprestació en la publicitat relacionada amb esta campanya comercial.

9.- PUBLICITAT

Els participants tindran coneixement de la campanya comercial i de les condicions de participació al sorteig a través del web www.COMPRESALASENIA.ES, on s’hi ubicaran les bases de la campanya comercial.

10.- ACCEPTACIÓ DE LES PRESENTS BASES

La mera participació a la campanya comercial suposa l’acceptació íntegra de les presents bases. FECOSE es reserva el dret de desqualificar les participacions de persones que incompleixin les mateixes i especialment, qualsevol participació en la que es consignen dades no verídiques o quan el un nom de participant no es llegeixi de manera clara .

11.- MODIFICACIONS I/O ANNEXES

FECOSE es reserva el dret a realitzar modificacions o afegir annexes successius sobre la mecànica i premi de la promoció

FECOSE es reserva el dret a modificar a la seva conveniència la data del sorteig, així com la substitució del premi per altre similars característiques i d’igual valor.

12.- CLÀUSULA DE PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

Els participants autoritzen la incorporació de les seves dades de caràcter personal als fitxers de FECOSE així com els que ens facilita a aquesta promoció, que s’ incorporaran a un fitxer responsabilitat de LA FECOSE, per a ser utilitzats en la gestió del sorteig.

Així mateix, la seva participació en la promoció, suposa acceptar les bases del concurs, i la política de privacitat. El participant pot exercitar els seus drets d’accès, rectificació, cancel·lació o oposició, conforme al que disposa a la Llei Orgànica 15/1999, del 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, mitjançant correu postal dirigit al responsable del fitxer a la direcció Fecose,c/ General Prim 2-6 local 3 Baixos de la Sénia (Tarragona).

BASES DEL SORTEO

10 premios de 50€ i 1 premio de 500€ www.compresalasenia.es

1.- ORGANIZADOR Y OBJETO

La Federació de Comerciants de la Sénia (en adelante FECOSE) con CIF: G43360924, con domicilio en C/ General Prim 2-6 local 3 bajos hadecidido llevar a cabo una promoción asociada al sorteo de 11 premios por valor total de 1.000€ con el objetivo de dinamizar las compras navideñas en la Sénia.

2.- PARTICIPACIÓN

Podrán participar cualquier persona mayor de 18 años que realice una compra en cualquier establecimiento asociado a la FECOSE.

3.- ÁMBITO TEMPORAL Y TERRITORIAL DE LA CAMPAÑA

La campaña tiene vigencia del 01 de diciembre al 5 de enero (en adelante periodo promocional), de acuerdo con lo que se indica en estas bases.

Las compras se podran realizar en cualquiera de los establecimientos socio de la FECOSE.

4.- PREMIOS

Se sortearan 11 premios consistentes en : 10 premios de 50€ i un premio de 500€, total 1.100€.

5.- SORTEO

Se celebrará el sorteo el sábado día 07 de enero de 2017 a las 18h, en acto público en la plaza de la Iglesia de la Sénia, ante todos los asistentes y participantes, de acuerdo con lo siguiente:

FECOSE recibirá durante el día 7  de enero,  de todos los socios, las papeletas que han recogido durante estos días.
Se realizará el sorteo a mano, directamente la misma presidencia de la FECOSE o quien se designe por parte de la FECOSE.

Se extraerán primero el premio de 500€ y luego los 10 premios de 50€.

6.- COMUNICACIÓN A LOS GANADORES

La asignación del premio se realizará cuando se compruebe que el agraciado/a cumple con todas las condiciones de la promoción. Así en el caso de que alguno de los agraciados no reúna las características establecidas en estas bases o no se presente en el plazo de 2 minutos, el premio se perdería y se volvería a sortear.

Si ninguno de los agraciados NO cumpliese con los requisitos establecidos, el premio se declarará desierto.

FECOSE comunicará a los agraciados su premio mediante llamada a voz. El afortunado deberá presentar su DNI para poderle identificar.

El ganador tendrá que confirmar la aceptación o la renuncia del premio en el momento de producirse el contacto.

En el supuesto de que no quisiese o no pudiese aceptar el premio en el momento, FECOSE volverá a sortear el premio.

En caso de imposibilidad de presentarse el afortunado, éste podrá designar previamente y en la misma papeleta del sorteo habilitatda al efecto, el nombre y DNI de la persona que autoriza a recoger el premio y canjearlo en el tiempo marcado por la propia campaña. FECOSE quedará eximida de cualquier responsabilidad.

En caso de renuncia al premio, no existirá compensación alguna del mismo.

Una vez confirmada la aceptación del premio la entrega se efectuará por la FECOSE.

Una vez presntado los 11 ofortunados, éstos tendran 60 minutos para realizar sus compras.

7. CANJEAR LOS PREMIOS.

PREMIOS de 50€. Los afortunados de los premios de 50€, desde el momento que señale la FECOSE tendrán 60 minutos para realizar sus compras. Ellos pagaran sus compras y se presentaran nuevamente al lugar del sorteo y presentaran su tiquet o tiquets de compra, La FECOSE verificará el importe, hora y nombre del establecimiento (ha de ser socio de la FECOSE) y se le entregará en mano los 50€ del premio.

Si el importe de la compra no supera los 50€, sólo se le entregará el importe de la compra, y si supera los 50€, sòlo se le abonará los 50€.

PREMIO DE 500€. El afortunado/a dispondrá de 90 minutos desde el momento que señale la organización. Deberá realizar compras en un mínimo de 4 establecimientos asociados a la FECOSE sin importar el importe. Cuando realice la compra el socio de la FECOSE comunicará a la FECOSE que el afortunado ha realizado la compra en ese momento, y su importe. El cliente no pagará sus compras, pero sí recogerá el tiquet de compra en los establecimientos. Al finalizar la actividad la FECOSE abonará a cada establecimiento los importes.

Si  los importes de las compras no superan los 500€, sólo se le entregará el importe de las compras, y si supera los 500€, sòlo se le abonará los 500€. En el caso que se superen los 500€, el afortunado abonará en el último establecimiento la diferencia, del saldo que le quedaba por canjear y el importe de la compra.

7.- EXCLUSIONES Y LIMITACIONES

Los premios en ningún caso podrán ser objeto de sustitución, cambio, alteración, compensación o cesión.

FECOSE se reserva el derecho de cancelar la promoción en cualquier momento de manera unilateral y sin preaviso.

FECOSE no se hace responsable de los errores, interrupciones, defectos, tardanza de operaciones o transmisiones, robo, destrucción o alteraciones de los materiales de inscripciones del sorteo, o por cualquier mal funcionamiento, mala transmisión o error en recibir cualquier información.

8.- DERECHOS DE IMAGEN

La aceptación del premio por el ganador supone dar el consentimiento a FECOSE para utilizar con fines publicitarios sus datos personales e imagen en el material publicitario relacionado con la presente campaña. En todo caso el ganador está de acuerdo enparticipar sin contraprestación en la publicidad relacionada con esta campaña comercial.

9.- PUBLICIDAD

Los participantes tendrán conocimiento de la campaña comercial y de las

condiciones de participación en el sorteo a través de las páginas www.COMPRESALASENIA.ES, y en www.visitalasenia.comdonde se ubicarán las bases de la campaña comercial a su disposición.

10.- ACEPTACIÓN DE LAS PRESENTES BASES

La mera participación en esta campaña comercial supone la aceptación íntegra de las presentes bases. FECOSE se reserva el derecho de descalificar las participaciones de personas que incumplan las mismas y especialmente cualquier participación en la que se consignen datos no veraces o cuando se consigne un nombre, que tipográficamente sea difícil de leer.  de manera clara el nombre del participante.

11.- MODIFICACIONES Y/O ANEXOS

FECOSE se reserva el derecho a realizar modificaciones o añadiranexos sucesivos sobre su mecánica y premios.

12.- CLÁUSULA DE PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL

Le informamos que, con su participación en este sorteo de FECOSE, usted autoriza el tratamiento de sus datos de carácter personal contenidos en nuestros ficheros, así como los que nos facilita en esta promoción, que se incorporan en un fichero responsabilidad de LA FECOSE, para su participación en el citado sorteo, para su gestión.

Asimismo, su participación en esta promoción, supone aceptar las bases del concurso, la política de privacidad. Usted puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición, conforme a lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, mediante correo postal dirigido al responsable del fichero en la dirección fecose,c/ General Prim 2-6 local 3 Bajos de la Sénia (Tarragona)

FECOSE se reserva el derecho a modificar a su conveniencia la fecha del sorteo, así como la sustitución del premio por otro de semejantes o no  características e igual valor.

Curses de Cavalls Fira Gastronòmica – La Sénia 2016

 

13130996_462333520621891_680287569376768333_o

curses

Els premis de les apostes de l’
 Diapositiva1
 Diapositiva2
Diapositiva3
BASES DEL SORTEIG:
Base 1a. Àmbit i durada
Per poder participar en el sorteig serà necessari registrar-se i descarregar-se l’ App “La Sénia carrera de caballos” a través d’aquest enllaç: https://play.google.com/store/apps/details?id=es.tenemostuapp.app.app55cc5eba59ff8i
El guanyador serà escollit segons la mecànica fixada a la base 3a.
Base 2a. Condicions de participació
Les condicions de participació al sorteig són les següents:
Només podran participar aquelles persones que s’hagin registrat i descarregat l’ App a través d’aquest enllaç.
Base 3a. Mecànica del sorteig
El diumenge dia 8 durant les curses de cavalls, es donarà el tret de sortida a traves de l’ App per poder triar el cavall guanyador de cada cursa, entre els usuaris guanyadors, es realitzarà el sorteig per assignar el premi.
L’elecció del guanyador es realitzarà mitjançant sorteig a través d’una eina que assignarà un número escollit, de manera aleatòria, i que tindrà la condició de guanyador.
El sorteig es realitzarà el mateix dia de les curses informant cada guanyador al finalitzar aquesta..
Base 4a Premi del sorteig
– Carrera juniors: 50 € amb vals de compra per els establiments de La Sénia.
– Carrera sèniors: 50 € amb vals de compra per els establiments de La Sénia.
– Carrera Pura Sang (velocitat): 100 € amb vals de compra per els establiments de La Sénia.
El premi no es pot canviar pel seu equivalent en metàl·lic.
Amb anterioritat al lliurament del premi, el guanyador haurà d’acreditar la seva identitat a través de la següent documentació oficial: DNI o passaport o NIE vigents (coincidents amb el nom i cognoms de la persona registrada a Facebook)
L’acceptació del premi implica a més a autoritzar visitalasenia.com, a difondre pels mitjans que consideri convenients seu nom i cognoms complets, fotografia o fotografies, i en general tots aquelles dades que es puguin requerir amb l’objectiu de difondre el grup i el sorteig als mitjans en la forma que es tingui per convenient, tot això sense dret a cap compensació.
Si no es pot contactar amb el guanyador ni amb els reserves, o no accepten el premi o ha incomplert les presents bases, visitalasenia.com es reserva el dret de declarar el premi desert.
Base 5a. Exclusions
No podrà ser guanyador cap persona que no s’hagi registrat correctament a través d’aquest enllaç de registre a la promoció https://play.google.com/store/apps/details?id=es.tenemostuapp.app.app55cc5eba59ff8i visitalasenia.com en els termes reflectits en les bases 1a i 2a, o que hagi realitzat qualsevol acte, negligència o omissió que comporti l’incompliment de les presents bases.
Base 6a. Anul·lació o suspensió del sorteig
Visitaslasenia.com es reserva el dret d’anul·lar o suspendre el sorteig, així com modificar alguna condició en cas que per raons alienes a la seva voluntat no sigui possible complir amb el seu normal desenvolupament segons el que disposen les presents bases, sense que per aquesta raó els participants tinguin dret a percebre qualsevol compensació.
Base 7a. Acceptació de les bases
La consideració de guanyador del sorteig suposa l’acceptació expressa de les presents bases i el coneixement de la mecànica del sorteig.
Base 8a. Dades errònies
En el suposat cas que hi hagi errors en les dades que constin en el perfil del guanyador de manera que no sigui possible la seva identificació i / o comunicació, visitalasenia.com i Pymeralia com a empresa organitzadora queda exempta de qualsevol responsabilitat.
Base 9a. Protecció de dades
En compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal i la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, s’informa al guanyador del sorteig que les dades que subministri s’incorporaran a un fitxer de dades de caràcter personal, del qual és responsable i destinatàriavisitalasenia.com, i s’usaran exclusivament per a l’enviament d’informació que aquesta realitzi.
Visitalasenia.com es compromet, segons el que fixa la normativa abans esmentada, a complir la seva obligació de secret de les dades de caràcter personal i de guardar adoptant les mesures de seguretat necessàries per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat per part de tercers que les puguin utilitzar per a finalitats diferents a les permeses i / o autoritzades pel guanyador, tenint en compte en tot moment l’estat de la tecnologia.
El guanyador, i alhora cedent, podrà exercir els drets d’oposició, accés, rectificació i cancel·lació, dirigint-se per escrit a Pymeralia , carrer Sant Isidre ,63, 43540 Sant Carles de La Rápita, o enviant un correu electrònic a lluc@pymeralia.com.

13ª Fira Gastronòmica

Tota la informació, cartells i programa sobre la 13ª Fira Gastronòmica de La Sénia del 7 al 8 de Maig

texte

triptico-B-baixa

 

Test ¿Crees conocer La Sénia?

¿Crees conocer La Sénia?

Llistat de comerços on podràs bescanviar el teu premi.

FECOMS  87878
Decros Sénia Mobles
Mobles Bustos
Estellé Mobles
Arvet Interiors
Oportunissimo
Sénia Mobel
Sofass La Sénia
Abstract
Sénia Center
Sensemolls
Atrezzo
Sénia Sofà
Isabel Miró

 

FECOSE

'0'0'0'

A & G Calçats i complements
Assegurances Alejandro Segura
Autoescola La Sénia
Òptica La Sénia
BABY CHIK’S
Benet Ortiz
Boutique Andreu
Calçats Maite
Cansaladeria Xarcuteria Casa Llídia
Carns Querol
Casa Gumer
Chirsvima
Comercial Muñoz
Cooperativa Agrícola
Cris Moda Jove
DEPAULA MODA
Estació de servei la Sènia
Farmàcia Escuder
Farmàcia Maria Josè Mestre Bellaubi
Ferreteria Garcia
Floristeria Gaby
Forn de pa Isabel
Groc
HTM Performance
Inforsénia
Joieria Arrufat
Joieria Godes
La Lluna
Llepolies
Llibreria Virma
M.Victoria Joyes
Marduix
Marina Intim
Mobles Bustos
Mobles Estellé, S.L.
Montsià Assessors
Pam i Pipa
Peixos Subirats
Perruqueria Abella
Perruqueria Josep
Somnis C.B.
Suministros Sénia
Vailets
Xarxa Esport
Xiquets

 

Bases:

Visitalasena.com regalarà 100 € amb un val de compra a través del seu concurs tipo Test #Creus que coneixes La Sénia?

Descripció i mecànica de la promoció

Per poder participar en la promoció els usuaris interessats hauran d’accedir a la pàgina de fans Visitalasenia i fer-se Fan a Facebook i registrar-se. D’aquesta manera podrà accedir a la pestanya del concurs. Per contra, en cas que l’usuari no sigui Fan se li indicarà que, prèviament, ha de fer clic al botó “M’agrada”. Després de ser fan l’usuari podrà accedir a la descripció del concurs i posteriorment a participar. Per participar els usuaris hauran de completar un formulari amb les seves dades personals, i respondre a les preguntes del concurs.

Entre tots els participants es realitzara un sorteig el dia senyalat de finalització del concurs
El guanyador final seran anunciat a través de la pestanya de Facebook Visitalasenia. Al guanyador se’ls contactarà enviant-li tota la informació necessària per gaudir del premi.

Lloc i durada de la promoció

El present concurs només tindrà validesa en el territori d’Espanya des del 18/04/16 fins al 18/05/16 ambdues dates incloses.

El guanyador final del concurs es publicarà 19/05/16

Premi

Hi haurà 1 premi de 100 € amb val de descompte per al guanyador a utilitzar a FECOSE i FECOMS.

 

Pymeralia organitzadora d’aquest concurs es posarà en contacte amb el guanyador, per correu electrònic dirigit a l’adreça que hagin indicat en participar a fi de comunicar que ha obtingut el premi i donar-li les indicacions per canviar-.

En el termini de 5 dia naturals a comptar a partir del dia següent al de la comunicació de visitalasenia.com, el guanyador haurà de respondre per correu electrònic a visitalsena.com confirmant el seu premi.

En cas que el guanyador no contesti en el termini indicat per acceptar el premi, si no compleix totes o algunes de les normes d’aquest Concurs, o no vol o no pot gaudir del premi, el guanyador quedarà descartat.

El premi no serà bescanviable pel seu import en metàl·lic ni per cap altre premi.

Protecció de dades Personals.

Els participants autoritzen que les seves dades personals facilitades siguin incorporades a un fitxer el responsable del qual és visitalsenia.com, que els utilitzarà per gestionar aquest Concurs promocional, per contactar amb el guanyador i entregar-li el premi i enviar comunicacions posteriors de la visitalasenia.com. Aquestes dades seran tractades confidencialment i de conformitat amb la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD) i la normativa de desenvolupament.

Els participants garanteixen i responen de la veracitat, exactitud, vigència i autenticitat de la seva informació personal.

El titular de les dades podrà exercir els drets d’accés, rectificació i cancel·lació sol·licitant-ho per escrit, amb còpia del seu DNI o document d’identificació, a la següent adreça:, C / ÇSant Isidre 63, 43540 La Ràpita indicant al sobre “Ref . Protecció de Dades “o per correu electrònic a la següent adreça lluc@pymeralia.com

Normes de control i seguretat.

Pymeralia es reserva la facultat d’adoptar totes les mesures que resultin oportunes per evitar qualsevol conducta de què sospiti que tingui per finalitat o efecte qualsevol intent d’actuar en frau de la present promoció o en incompliment de les seves normes o en perjudici d’altres participants, la primera i immediata conseqüència serà l’exclusió del participant i la pèrdua de tot dret al premi que eventualment hagués obtingut.

Està prohibit crear o tenir més d’un perfil de Facebook. Pymeralia es reserva el dret d’invalidar, expulsar, eliminar o no tenir en compte en el còmput aquells perfils que consideri sospitosos de qualsevol intent de participació fraudulenta, inclòs, de manera enunciativa i no limitatiu, l’intent de registre de més d’un perfil d’usuari de Facebook per part d’una persona, creació de perfils falsos o usurpació d’identitat. Així mateix, Pymeralia, es reserva el dret de posar qualsevol sospita en aquest sentit en coneixement de l’empresa responsable de la plataforma Facebook, perquè adopti les mesures que corresponguin. Igualment, Pymeralia es reserva el dret d’emprendre qualsevol acció legals que puguin correspondre.

Pymeralia es reserva el dret a descarregar i excloure del concurs / sorteig qualsevol resposta enviada pels usuaris quan ho consideri oportú.

Pymeralia, es reserva el dret a excloure participacions que continguin elements pornogràfics o explícitament sexuals.

Limitació de responsabilitat.

Pymeralia, No és responsable de les interrupcions o fallades en Internet, a la pàgina la xarxa per cable, les xarxes de comunicacions electròniques, fallades de programari o maquinari ni pels possibles errors en la introducció i / o el processament de respostes , lliuraments o dades personals. En cas de produir problemes o incidències d’aquest tipus, farà tot el que estigui al seu abast per corregir el més aviat possible, però no pot assumir cap responsabilitat al respecte.

Pymeralia, Exclou qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que, tot i les mesures de seguretat adoptades, puguin deure a la utilització indeguda dels serveis i dels continguts per part dels usuaris, i, en particular , encara que no de manera exclusiva, pels danys i perjudicis que puguin deure a la suplantació de la personalitat d’un tercer efectuada per un usuari.

Altres normes de la promoció.

– La simple participació en aquest concurs implica l’acceptació d’aquestes Bases en la seva totalitat i el criteri interpretatiu de pel Pymeralia que fa a la resolució de qualsevol qüestió derivada del present concurs, de manera que la manifestació, en el sentit de no acceptació de les mateixes, implicarà l’exclusió del participant i, com a conseqüència de la mateixa, Pymeralia quedarà alliberada del compliment de qualsevol obligació contreta amb ell.

Pymeralia es reserva el dret a introduir canvis en la mecànica o funcionament d’aquesta Promoció en qualsevol moment i / o finalitzar-se de forma anticipada si fos necessari per justa causa, sense que d’això pugui derivar cap responsabilitat. No obstant això, aquests canvis es comunicaran degudament a través de la pàgina del concurs Visitalasenia.com i, si escau altres mitjans. Pymeralia farà tot el possible per evitar que cap canvi perjudiqui a uns participants respecte d’altres.

– En participar en aquesta promoció reconeixes i acceptes que els drets de propietat intel·lectual sobre els materials d’aquesta promoció corresponen a Pymeralia La reproducció, distribució o transformació no autoritzada de qualssevol materials publicitaris o promocionals constitueix una infracció dels drets de propietat intel·lectual del titular.

Interpretació de les bases i resolució de conflictes

La interpretació i l’incompliment de les presents Bases es regiran per la legislació espanyola . Qualsevol controvèrsia que resultés de la interpretació o compliment de les presents bases , se sotmetrà als Jutjats i Tribunals de la ciutat de Tarragona

Black Friday La Sénia

Un any més la FECOSE (Federació de Comerços de la Sénia) organitza la Black Friday. La Black Friday sempre té lloc el divendres previ a l’inici de la campanya nadalenca de compres.
Per tal de fomentar i donar el tret de sortida a la campanya els comerços de la Sénia només durant el divendres 27 de novembre oferiran una sèrie de descomptes de fins el 50% en alguns productes. Vine i informa’t en cada establiment participant de les ofertes que han preparat per a tu.
El mateix divendres publicarem aquí de manera resumida totes les promocions.
Bones compres i gràcies per comprar a la Sénia, que gaudiu molt!

Black Friday la Senia

 

Jornades Gastronòmiques dels Bolets

Des de l’Associació de Turisme Sostenible de la Sénia, amb col·laboració de l ‘Ajuntament de la Sénia, hem preparat unes jornades gastronòmiques dels bolets, on podreu degustar aquest producte tant de la nostra terra  a la taula 

Esperem que gaudiu, Bon Profit.

Consulteu aquí els nostres Menús i plats.

Vols venir a caçar bolets?

ESCAPADA BOLETAIRE – LA SÉNIA

(PORTA D’ENTRADA AL PARC NATURAL DELS PORTS)

CAP DE SETMANA DIVENDRES – DIUMENGE

Dissabte al matí:
Ruta de senderisme per, travessant un espectacular paisatge d’alta muntanya,visitar la fageda del Retaule i el Pi Gros i el Faig Pare, dos arbres monumentals i singulars. El Pi Gros amb 4,60 m d’amplada, 33 m. d’alçada i 700 anys d’antiguitat. El Faig Pare, un monument natural de 25m. d’alçada i més de 250 anys d’antiguitat que per les seves formes capritxoses sembla un arbre de contes i llegendes.

Dinar pic-nic.

Diumenge al matí:
Sortida guiada per conéixer els nostres bolets i intentar omplir la cistella.
Al migdia, dinar en un restaurant local per degustar un menú a base de bolets.

El cap de setmana inclou:
2 nits d’estada a l’hotel Nova Sénia 3*** Règim MP
Les 2 sortides mencionades.
Dinar en restaurant local

*PVP per persona IVA inclòs 160 €
*Nens compartint habitació amb 2 adults 116 €

Grup mínim: 6 persones

Pots fer la teva reseva a direccio@royaliberia.cat ó al Telèfon 977 745 541